Image description
Зээлийн батлан даалтын сангийн орон нутгийн төлөөлөгчдийн мэдээллийг хүргэж байна.