Image description
“КОВИД-19”-ийн вакциныг өргөн хүрээнд түгээмжлэн ашиглахыг дагалдан 2021 онд дэлхийн эдийн засаг сэргэн нэмэгдэж, өсөлт нь 4% хүрэх төсөөлөлтэй болж байгааг Дэлхийн Банк 5-нд нийтэлсэн “Дэлхийн эдийн засгийн хэтийн төлөв” тайландаа тэмдэглэжээ.
Дэлхийн ДНБ 2020 онд 4.3% хумигдсаны дараа 2021 онд сэргэн нэмэгдэх эрмэлзэлтэй байна. “КОВИД-19” цар тахлын нөлөөгөөр хэдэн сая хүний амьдрал ядуурсан бөгөөд хойшдын нэлээд урт хугацаанд эдийн засгийн үйл ажиллагаа, орлого нь хүндрэлтэй байж болзошгүй юм. Эдийн засгийн сэргэлтийг дэмжихийн тулд эдийн засгийн цогцууд цар тахлын тархалтыг хяналтдаа авч, вациныг өргөн хүрээнд шуурхай тараахыг баталгаажуулах нь хойшдын хэсэг хугацааны тэргүүн чухал бодлого байх ёстой. Үүний зэрэгцээ хөрөнгө оруулалтын өөрчлөлт явуулж, засгийн гарын бондод түшиглэн эдийн засгийн тогтвортой өсөлтөд хүрэхийг багасгахыг зорилтоо болгох нь зүйтэй гэж уг тайланд дурджээ